Casteddu Citadi Capitali

Donai vida e cuntènnius movendi de su bàsciu, cun unu processu incluidori e identitàriu autònomu.

Casteddu Citadi Capitali est distinta de is afilamentus de centru-dereta e centru-manca. Proponeus unu programa polìticu-aministrativu e un'alliàntzia tzìvica po sa scadèntzia eletorali de su 2016

Impinnia-tì Agiuda-sì
Casteddu Citadi Capitali

Laboratòriu Polìticu : IS AGIUDUS

Piga parti a su cambiamentu de Casteddu. Piga parti a su Laboratòriu Polìticu de Casteddu Citadi Capitali

PROGRAMMA: IS BIDEAS

Piga parti a manera ativa a su faimentu de su programa.IS PRINTZÌPIUS NOSTUS

Po fai chi Casteddu siat una citadi prus giusta e dìnnia


001
002
003
004
005
006
007
014
013
012
011
010
009
008
018

ABARRA IN CUNTATU CUN NOSU

Casteddu Citadi Capitali

Messàgiu

Sighendi a umperai su giassu, s'utenti arricit s'umperu de cookie. Prus informatzionis Ligi totu

Is impostatzionis de is cookie in custu giassu funt impostadas apitzus de "arrici cookies" po ti donai sa mellus sperièntzia de navigatzioni. Si sighis a umperai custu giassu web sena de cambiai is impostatzionis de is cookie o si fait clic apitzus de "Acussentu" a sighiri, insandus s'arricit a custu.

Serra