Ambienti & Logu

Cagliari Capitale dell'Ambiente
Po una transidura de su territòriu e de s’ambienti sustenìbili pro sa Capitali, chi siat ingollidora de benèssiri e de traballu

Su programa de traballus pùblicus, sigomenti ca su bilànciu est in una situatzioni bona, est stètiu in custus cincu annus mannu meda. Sa calidadi est cuntestada fitianamenti. Apitzus de s’edilìtzia pùblica (ERP) perunu interventu nou est in cantieri, e meda progetus bècius depint essi fatus. S’edilìtzia sportiva at poderau meda stentus. Finsas a oi no si bit peruna solutzioni po su stàdiu S. Elia.

 1. Critèrius nous de calidadi in su faimentu de is traballus pùblicus
 2. Pranu po sa bogadura de is barrancus architetònicus
 3. Gestioni participada de is condomìnius
 4. Pranu straordinàriu po s’ERP (Edilìtzia Residentziali Pùblica)
 5. Torrai a revisionai e chistionai a manera stratègica asuba de su patrimòniu ERP chi esistit
 6. Pranu de gestioni annoau de su pratrimòniu de edilìtzia sportiva e scolàstica
 7. Critèrius nous de calidadi in su faimentu de is interventus de edilìtzia sportiva

In s’interis chi s’est fatu su pranu de is costas, mancau totu is àterus àutus de programatzioni urbanìstica, a movi de su PUC (Pranu Urbanìsticu Comunali), po lompi finsas a is prus documentus programadoris piticus comenti a su Pranu de is coloris.
S’edilìtzia privada est su setori de s’aministratzioni comunali prus in suferèntzia, e sa situatzioni est unu pogheddu impeorada. S’ambienti no est unu setori chi su Comuni, sballiendi, at donau atentzioni.

 1. A cabu de duus annus afillai e aprovai su PUC nou
 2. A cabu de un’annu aprovai s’arregulamentu edilìtziu nou
 3. ­Cumpriri su processu de inginnerizatzioni e organizatizioni noas de su servìtziu edilìtzia privada
 4. A cabu de un’annu scriri e aprovai su pranu de gestioni de su Parcu de Molentàrgius
 5. ­A cabu de un’annu torrai a poni in motu, po su chi pertocat sa produtzioni e s’ambienti, su stàini de Santa Ìgia
 6. A cabu de un’annu aprovai unu pranu contra a s’amiantu
 7. A cabu de un’annu incarrerai unu progetu orgànicu apitzus de sa messarìtzia sociali

Apitzus de s’àliga de Casteddu fait pagai meda a is citadinus, po unu servìtziu scadenti, chi no est stètiu cambiau. Si donat donai po muntonàrgius nous. Su Comunu de Casteddu no at donau mai un’atentzioni stratègica a s’argumentu de s’imbrutamentu. Is spèndidas po is luxis pùblicas funt mannas meda, e no s’est spèndiu asuba de sa transidura energètica.

 1. Torrai a revisionai totu su ciclu de s’àliga in su primu annu de guvernu
 2. ­Faimentu de sa strategia “àliga nudda”
 3. Apitzus de is luxis pùblicas, e de totu is temàticas afrontadas de su PAES (Pranu de Atzione po s’Energia Sustenìbili), una transidura energètica, cun tentas siguras e de cantificai, de fai in cincu annus
 4. Aprovatzioni, a cabu de un’annu, de unu pranu de sanamentu de s’amiantu
 5. Aprovatzioni, a cabu de un’annu, de unu pranu de sanamentu acùsticu

Progetus diferentis arrèscius de su 2011 sunt stètius alliberaus apustis. Calincunu processu est stètiu incarrerau sena de nci fichiri apari sa populatzioni. Su CTM at connòsciu un’abètiu cun is traballadoris chi andat arresòlviu. Sa politzia muncipali tenit abisòngiu de una linfa noa e de unu cursu nou.

 1. ­Annoai e aprovai su Pranu Urbanu de sa Mobilidadi (PUM) nou a cabu de duus annus
 2. Torrai a revisionai a manera stratègica su sistema de is lìnias de su CTM
 3. Torrai a revisionai a manera stratègica is sòtzius e is modalidadis de guvernu de su CTM
 4. Chistioni participada asuba de is agualamentus funtzionalis de is ZTL (Zona a Tràficu Lacanau) e is ZP (Zonas Pedonalis
 5. Torrai a revisionai is modalidadis de umperu de is parchègius de biali Arreina Aleni
 6. Postalis de noti
 7. Slangimentu e allestramentu de is traballus de sa metropolitana
 8. Posta in s’arretza e sistematizadura de is chilòmetrus de pistas ciclàbilis chi ddoi funt
 9. Amellioramentu de is polìticas po una mobilidadi amparàbili: pistas ciclàbilis, car sharing, scooter sharing, bike sharing
 10. ­A cabu de un’annu aprovatzioni e intrada in vigori de unu pranu stratègicu po su slangimentu e s’amellioramentu organizadori de sa politzia municipali

 

INTREGA IS CUMENTUS TUUS

Is campus cun su sìmbulu * funt pretzisus. No eus a publicai su bivimentu email cosa tua

Sighendi a umperai su giassu, s'utenti arricit s'umperu de cookie. Prus informatzionis Ligi totu

Is impostatzionis de is cookie in custu giassu funt impostadas apitzus de "arrici cookies" po ti donai sa mellus sperièntzia de navigatzioni. Si sighis a umperai custu giassu web sena de cambiai is impostatzionis de is cookie o si fait clic apitzus de "Acussentu" a sighiri, insandus s'arricit a custu.

Serra