Burocratzia

Caglairi capitale dell'efficienza amministrativa
Unu comuni prus abistu, cun pagu burocratzia, po donai servìtzius de calidadi

Sa calidadi de is servìtzius comunalis no est amelliorada. S’informatizatzioni, siat in is processus de aìnturu chi in cussus de foras, no est stètiu cunformau. Pro sa primu borta de decènnius is traballadoris funt intraus in stadu de avalotu. Is polìticas ativas de su traballu no esistint, foras de is cantieris comunalis, chi funt de torrai a pensai.

  1. Reforma organizadora de s’aministratzioni comunali
  2. Pranu nou de is assuntzionis
  3. Arrelatus sindacalis nous
  4. Reforma de is cantieris comunalis parti de sa reforma de is polìticas ativas de su traballu prus generalis
  5. A operai po un’apretziadura de is arresultaus acansaus de s’Avocadura in custus annus e a ndi studiai is amellioramentus possìbilis
  6. Mudàntzia de sa gestioni de is campusantus

No ddoi est comunicatzioni intra de ia vàrias bancas de datus de su Comunu, e sa comunicatzioni istitutzionali de su Comunu est firma. De su 2011 no esistint prus is circoscritzionis. No ddoi est stètia una chistioni apitzus de comenti favoressi sa participatzioni populari. Sa Municipalidadi de Pauli de Pirri no arrennescit a umperai is poderis chi ddi funt donaus.

  1. Lompi in duus annus a su faimentu de sa data warehouse: https://it.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
  2. Annoai cumpletamenti sa comunicatzioni istitutzionali
  3. Incarrerai una discussioni ampra asuba de is istitutus de participatzioni e a cabu de su primu annu aprovai s’arregulamentu, po lompi a tenni istitutus de participatzioni chi chi funtzionint a cabu de su 2018
  4. Fai de su campusantu monumentali e de is duus campusantus ordinàrius pràticas bonas a livellu sardu e europeu

INTREGA IS CUMENTUS TUUS

Is campus cun su sìmbulu * funt pretzisus. No eus a publicai su bivimentu email cosa tua

Sighendi a umperai su giassu, s'utenti arricit s'umperu de cookie. Prus informatzionis Ligi totu

Is impostatzionis de is cookie in custu giassu funt impostadas apitzus de "arrici cookies" po ti donai sa mellus sperièntzia de navigatzioni. Si sighis a umperai custu giassu web sena de cambiai is impostatzionis de is cookie o si fait clic apitzus de "Acussentu" a sighiri, insandus s'arricit a custu.

Serra