Cultura & Deretus

Cagliari Capitale della Cultura

 

Nemus depit essi lassau agoa – a connosci est a podi

Casteddu Capitali europea de sa cultura no nc’est arrennèscia a interpretai s’ànima profunda de sa tzitadi. No ddoi est unu progetu culturali, e sa lìngua est stètia scadèscia a bell’aposta. Su teatru Lìricu iat a podi a serrai. Apitzus de su sport e de s’imparu pùblicu no ddoi est stètiu perunu interventu sestau.

 1. ­Fai a bivi su paradigma cultura = sienda de totus
 2. Unu progetu culturali apitzus de Casteddu Capitali sarda e citadi de su Mediterràneu
 3. Gestioni noa de is finantziamentus po sa cultura
 4. Torrai a avalorai su teatru Lìricu trunchendi cun is gestionis de innantis acrobendi efetu e atòliu intra de contus e de gèniu artìsticu
 5. Arrexonamentu stratègicu apitzus de is tretus poi s atividadis culturalis e de is museus
 6. Pranu po s’internazionalizadura, e po un’arrelatu prus strintu cun sa Sardìnnia e sa capitali

Serbit un’impìnniu finantziàriu e polìticu in su setori de su sport:

 1. Tenni unu momentu de participatzioni de is assòcius de is diletantis a is definidura de is scioberus stratègicus in su setori sportivu
 2. Modalidadis noas de gestioni de is impiantus
 3. Unu stàdiu nou po Casteddu Capitali de sa Sardìnnia

 1. Addòpiu de is asilus-nius comunalis in cincu annus e discussioni stratègica cun sa Regioni e cun su Stadu po imponni printzìpius nous
 2. Addòpiu de is atividadis poi is scolas de sa pipiesa
 3. Programa stratègicu apitzus de s’imparu pùblicu in citadi
 4. Addòpiu e storramentu de is interventus contras a su disperdimentu scolàsticu
 5. Lìngua sarda comenti a infrastutura primària po Casteddu Citadi Capitali: pranu stratègicu po sa lìngua

Is servìtzius socialis de su 2015 funt agualis a cussus de su 2011, pensaus de sa dereta casteddaja citadina comenti a aina de sutaguvernu e caridadi pùblica, sena perunu atentu po sa mudadura de su strobu e de is abisòngius socialis

 1. Polìticas socialis de comunidadi
 2. ­ Organizadura noa de totu sa màchina comunali de su setori
 3. ­ Arrelatus nous cun is àteras istitutzionis chi traballant in su setori
 4. ­ Stadus generalis de su volontariau in tzitadi a cabu de un’annu
 5. ­ Tretus socialis, imbeciamentu ativu: unu cursu nou
 6. ­ Sistema nou de averiguamentu apitzus de is struturas finantziadas de su Comunu
 7. ­ Revisioni coidadosa apitzus de is polìticas de fichimentu de is imigraus

INTREGA IS CUMENTUS TUUS

Is campus cun su sìmbulu * funt pretzisus. No eus a publicai su bivimentu email cosa tua

Sighendi a umperai su giassu, s'utenti arricit s'umperu de cookie. Prus informatzionis Ligi totu

Is impostatzionis de is cookie in custu giassu funt impostadas apitzus de "arrici cookies" po ti donai sa mellus sperièntzia de navigatzioni. Si sighis a umperai custu giassu web sena de cambiai is impostatzionis de is cookie o si fait clic apitzus de "Acussentu" a sighiri, insandus s'arricit a custu.

Serra