Casteddu 2016 – Patu Costitutivu

Patu Costitutivu de su Laboratòriu “CASTEDDU CITADI CAPITALI”

Is presentis assòtzius culturalis, organizatzionis no profit, cìrculus e movimentus polìticus, operadoris de sa cultura e de is fainas chi portant cumpetèntzias e funt espressioni de sa sociedadi e de sa comunidadi casteddaja, sutascriint custu patu costituenti po sa creatzioni de su Laboratòriu “Casteddu Citadi Capitali”, cun s’obietivu de ndi donai vida e de ndi preni de ideas chi benint de is arrugas e de is bixinaus nostus – a traessu de unu processu inclusivu e identitàriu autònomu e diferenti de is cricas de poderi traditzionalis de centru-dereta e centru-manca – a unu programa polìticu-aministrativu e a una coalitzioni cìvica chi potzant cumpeti a is eletzionis comunalis de su 2016.
cCc

Is puntus culturalis, polìticus e de governu de importu prus mannu funt is chi sighint:

S’Autonomia e su modellu de svilupu suu ant acabau su ciclu insoru

Is polìticas de austeridadi europeas ant cumportau, in su cuntestu italianu, una centralizatzioni de s’organizatzioni de su stadu, chi arrefudat su princìpiu de sa soberania populari. In Sardìnnia sa fasi autonomìstica no at scìpiu svilupai unu benèssiri chi arrennescèssit a durai in su tempu e fessit arrespetosu de is benis comunus de primu importu (solu, ària, àcua), mortifichendi is vocatzionis naturalis e is sabidurias pròpias de sa Terra nosta. Custu s’est verificau po nexi de is élites localis, chi no ant scìpiu o bòfiu donai arrespustas a is abisòngius de benèssiri e de paris oportunidadis de su Pòpulu sardu.

Duncas, pensaus chi siat acabada sa fasi de s’Autonomia e chi siat urgenti e necessàriu a ndi oberri unu processu culturali, sociali, econòmicu e polìticu nou chi donit speru e concretesa emancipadora a sa Sardìnnia.

Faeus nostu su princìpiu de Autodeterminatzioni de su Pòpulu sardu e de sa Natzioni sarda, aici comenti sceberau de s’ONU e ratificau de sa Conferèntzia de Helsinki, e unu modellu de sviluppu sostenìbili, comenti elementus distintivus e valorialis de arreferimentu, aici chi potzat essi esercitau a totus is livellus polìticus e istitutzionalis su princìpiu de soberania e de autogovernu.
Custu progetu e is valoris suus si ponit de manera ogetiva, in su pranu sociali, polìticu, econòmicu e culturali, in alternativa a is progetus espressaus e in cursu imoi etotu a livellu locali, sardu e italianu siat in su centru-dereta siat in su centru-manca, e de issu s’at a partiri po sa definitzioni de acordus e/o alliàntzias eletoralis, polìticas e istitutzionalis. A custu laboratòriu, duncas, aderint personas e organizatzionis chi tenint arrèxinis profundas in Citadi e in Sardìnnia, sogetividadis de sa comunidadi e de rapresentàntzia de su territòriu chi tengant sa voluntadi e sa capacidadi de si svilupai de manera plurali, inclusiva e identitària, cun mannària internatzionali e bisura euro-mediterrànea, cun connotaus fortis de indipendèntzia e de no-subordinatzioni orgànica e geràrchica a is segreterias e is diretzionis stràngias.

Sa Citadi de Casteddu, intra de crisi sociali e carèntzias de su cuadru istitutzionali

In Casteddu, in is ùrtimus cuàturu annus (2011-2014) is bividoris funt calaus prus chi in su cuadriènniu innantis (2008-2011). Is iscritus a is Centrus Servìtziu po su Traballu, sceti in sa Capitali, funt passaus de 29.700 (maju de su 2011) a 37.070 (mesi de idas de su 2014). Su tassu de disimpreu, de su 2007 a oi, est passau de s’11% a su 19%.

Sa falta, po responsabilidadi de sa Regioni, de unu cuadru istitutzionali certu impitzus de s’articolatzioni de is poderis sub-regionalis, e sa falta de una atzioni riformadora forti in su su governu de sa capitali, impari a sa renùntzia de su Sìndigu e de sa magioria cosa sua de si ponni a sa conca de is Comunus sardus po contrastai is polìticas governativas de spending-review, no ant permissu a sa Citadi de si ponni comenti sa locomotiva de unu progetu de svilupu sostenìbili nou, bonu po creai arretzas de comunus e citadis sardas e po ddas ponni in relata cun sa Regioni Autònoma de sa Sardìnnia e cun is processus de àrea manna de caràteri sub-regionali, acapiaus a s’eficèntzia e a s’eficàcia in sa gestioni e spartzidura de is servìtzius e articolaus po cumpetènzias e vocatzionis de is territòrius, segundu su princìpiu de adeguadesa e sussidiaridadi.
Tocat, duncas, a ndi donai boxi e rapresentàntzia a una bisura organizada e organizàbili, siat po s’arrescatu de una esistèntzia sinniada de sa poberesa, su disterru e sa solitùdini de cetus popolaris mannus, siat po s’initziadiva positiva de fortzas imprenditorialis, intelletualis, de sa cultura e de is servìtzius, chi bolint cuncurri a sa creatzioni de traballu e richesa difùndia orientada a finis socialis, in d-unu cuadru de svilupu econòmicu sostenìbili e arrespetosu de s’òmini e de s’ambienti.

 

Esercitai is prerogativas democràticas e de governu impitzus de sa soberania populari

Is eletzionis rapresentant unu momentu importanti, mancai no esclusivu, po s’esercìtziu de is prerogativas impitzus de sa soberania populari. Cussas de Casteddu de su 2016 rapresentant unu momentu stratègicu, poita ca cun s’eletzioni de su Sìndigu de sa Citadi capitali si detèrminant conditzionis ogetivas de arrolus e cumpetèntzias, siat po mori de sa Citadi metropolitana chi funt cuncordendi, siat po s’ogetiva urgèntzia – a legislatzioni vigenti – de una governance de is processus de una Àrea manna aundi oi ddoi bivint prus del 400.000 personas, in setoris comenti mobilidadi, impreu e pranificatzioni de su solu, polìticas comercialis, ciclu de is arrefudus.
Custu scenàriu istitutzionali nou imponit unu esercìtziu forti, radicali e consapevoli de diretzioni e coordinamentu istitutzionali in cabu a su Sìndigu metropolitanu e, in su matessi tempu, unu esercìtziu de is prerogativas de alta aministratzioni e governu de s’esecutivu in s’arrespetu de s’arrolu de indiritzu, programatzioni e controllu de su Consillu Comunali, cun su cali depint essi coerentis is indiritzus generalis de governu, su cuncordu de is scèberus stratègicus e de assetus in is Entis, in is Agentzias, in is sociedadis a partecipatzioni pùblica chi òperant in sa sanidadi, in s’istrutzioni, in is trasportus e in su crèditu.

 

Costruiri su caminu Agenda 2019

Su progetu po Casteddu Citadi Capitali, po sa natura sua e po sa portada de is temas e de is arrolus de governu e de rapresentàntzia ogetiva, est una tapa decisiva de unu caminu prus generali chi defineus Agenda 2019.

Seus coscentis chi chena de traballu no ddoi est libertadi, e chena de autodeterminatzioni in Sardìnnia no ddoi est esercìtziu beru de is poderis soberanus. S’atuali deriva neocentralista e semi-coloniali andat cumbàtia cun sa costrutzioni de una alliàntzia sociali, culturali, polìtica i econòmica, chi tengat fortza, capacidadi e intelligèntzia de imponni s’abertura, in sa sociedadi sarda e in sa Regioni, de una stagioni polìtica, istitutzionali e de governu noa po s’Autodeterminatzioni de su Pòpulu sardu.

 

Democratzia, partecipatzioni e crisi de sa rapresentàntzia

Po mesu de custa proposta polìticu-culturali-istitutzionali e de governu boleus contribuiri, comenti citadinus sìngulus o associaus, a sa debata impitzus de sa crisi de rapresentàntzia de is entis intermèdius e de is efetus lègius chi at prodùsiu i est producendi sa falta de logus de partecipatzioni e arrexonu colletivu e su stesiamentu progressivu intra de governadoris e governaus, chi si furriant in tassus de astensioni de su votu mannus meda chi ponint in perìgulu su caràteri democràticu de su sistema, poita ca agiudant a una concentratzioni alta meda de poderi in is manus de pagus, mancai sa rapresentàntzia e sa legitimatzioni populari insoru siant bàscias meda.

Su puntu de importu prus mannu no est s’unificatzioni eletoralìstica de indipendentistas, soberanistas e aicinarada “manca”, o de nci pesai murus ideològicus. Su chi boleus est a costruiri una arrespusta de caràteri processuali, articolada e inclusiva, chi is Sardus dda potzant percepiri comenti una alternativa credìbili. Su valori donau a is interessus de sa Sardìnnia no depit essi prus subordinau a cussus de su stadu italianu. Custa ambitzioni e custu disafiu si ponint siat po su livelli aministrativu locali siat po su valori chi tenit po totu sa Sardìnnia. Boleus agiri innestendi formas profundas de democratzia comunidària, fintzas cumintzendi a imperai su mètudu de is primàrias po su scèberu de su candidau a sìndigu. Afirmaus princìpius èticus e de annoamentu fortis meda, chi bolint una coerèntzia forti intra de is scèberus programàticus chi ddoi funt in su concetu de sostenibilidadi e in su princìpiu de autodeterminatzioni e is collocaduras polìticu-istitutzionalis, de oi e de cras, de totus is protagonistas chi imparis cun nosu ant a acetai custu desafiu.

 

Casteddu, 18 de làmpadas de su 2015

 

Assotziu consumadoris (Marco Mameli)

Circolo Chavez (Giacomo Loi)

Circolo Me-Ti (Gianfranco Bitti)

Costituente Sardista (Efisio Pilleri)

ProgReS Progetu Repùblica (Fabio Usala)

Sardegna Sostenibile e Sovrana (Pierluigi Marotto)

Verdi

Casa Sardegna

Sighendi a umperai su giassu, s'utenti arricit s'umperu de cookie. Prus informatzionis Ligi totu

Is impostatzionis de is cookie in custu giassu funt impostadas apitzus de "arrici cookies" po ti donai sa mellus sperièntzia de navigatzioni. Si sighis a umperai custu giassu web sena de cambiai is impostatzionis de is cookie o si fait clic apitzus de "Acussentu" a sighiri, insandus s'arricit a custu.

Serra