Traballu & Economia

Cagliari Capitale del Lavoro
A mudai is potentzialidadis de Casteddu in traballu e arrichesa

In custus cincu annus de aministratzioni ddoi est stètia una una gestioni ragionierìstica de su bilànciu: peruna atentzioni a is possibilidadis de arrispàrmiu e mancàntzia totali de atzioni stratègica. Sa gherra a su sfrosu mannu e piticu e a sa straviadura no ddoi est stètia. Nosu boleus:

 1. Umperai su bilànciu po sodigai tareas polìticas craras, e comenti a mesura de su faimentu berdaderu insoru
 2. Unu Bilànciu partitcipau, aundi is tareas e is pranus siant crarus e cumpartzius
 3. Mudai e traballai apitzus de dònnia capìtulu de bilànciu, po otenni totu is arrispàrmius chi fait cun sa tarea de un’abasciamentu progressivu de is tassas comunalis
 4. S’informatizatzioni de totu sa setzioni de is tributus e s’atzentramentu de is bancas de is datus
 5. 500 propostas de bivimentu in cincu annus
 6. Annuddamentu, in dexi annus, de is graduatòrias de is domus ERP
 7. Polìticas de bivimentu noas, chi fetzant scusòrgiu e torrint a proponni is mellus polìticas europeas e mondialis chi ddoi funt
 8. Impreu abistu e po tentas pùblicas de is tzerachias militaris e de sa sienda pùblica in citadi

Su princìpiu fariseìcu de s’aministratzioni chi “su comunu no podit creai traballu” at scartau dònnia polìtica bona a creai arrichesa e pre-cunditionis po postus de traballus nous, giustifichendi su disapegu de s’aministratzioni comunali po sa sorti econòmica de sa citadi. Depeus umperai totu is potentzialidadis, de sa pisca finas a is tennologias noas. Casteddu tenit centinas de oportunidadis (progetus de amanniadura de su logu) chi no funt sfrutadas. S’abilesa e s’idea individuali e comuni tenint abisòngiu de pagu burocratzia e prus ainas ativas, po favoressi s’impresa pitica cumerciali, artesanali e de is servìtizius. Sa polìtica de is grandus centrus cumercialis at serrau su ciclu cosa sua.

Assumi su smenguamentu de su disimpreu e de sa paga dura comenti a tarea de sa legisladura po mesu de:

 1. Reforma de is agiudus de minimis e de su microcrèditu de su Comunu de Casteddu
 2. Ponni in movimentus is zonas francas urbanas e sa zona franca de su Portu Canali­
 3. Acostiamentu nou, ativu, a s’amanniadura de su logu. In citadi puru
 4. Reforma de su CACIP
 5. Pranu stratègicu apitzus de s’economia de su mari (blue economy)
 6. Casteddu distretu tennològicu
 7. Polìticas berdaderas po sa DMO (Destination Management Organization)
 8. Basta a s’abertura de centrus cumercialis nous
 9. Distretus cumercialis
 10. Sighiri in s’amparu de sa film commission
 11. Una chistioni fitiana cun su mundu de sa produtzioni e de s’impresa

In custus annus Casteddu est stètia aministrada e no est stètia guvernada. Serbit una ghia polìtica, no un’arresponsàbili aministrativu. S’arrelatu cun Roma e cun sa Regioni depit essi tostau: funt boghendi-sì totu. Apitzus de sa paxi no fait a abarrai citius.

 1. A arraxonai de capitali civili, econòmica e culturali de sa Sardìnnia
 2. Perunu scontu istitutzionali a su Stadu italianu
 3. Is sociedadis participadas e controlladas de su comunu, e is entis chi ddoi funt in su Comunu de Casteddu, depint lompi a essi econòmicas, trasparentis e profetosas
 4. Atzioni lestra po Casteddu tzitadi denuclearizada
 5. Un’arrolu de primu pranu de sa citadi in is polìticas po sa paxi

INTREGA IS CUMENTUS TUUS

Is campus cun su sìmbulu * funt pretzisus. No eus a publicai su bivimentu email cosa tua

Sighendi a umperai su giassu, s'utenti arricit s'umperu de cookie. Prus informatzionis Ligi totu

Is impostatzionis de is cookie in custu giassu funt impostadas apitzus de "arrici cookies" po ti donai sa mellus sperièntzia de navigatzioni. Si sighis a umperai custu giassu web sena de cambiai is impostatzionis de is cookie o si fait clic apitzus de "Acussentu" a sighiri, insandus s'arricit a custu.

Serra